Piotr Janowski. LegendaPiotr Janowski. The LegendPiotr Janowski. Legende

21 czerwca, 2013   |   ALBUMY, CO ROBIMY, PIOTR JANOWSKI

[tabs]

[tab title=”WSTĘP”]

Wydanie niniejszego albumu było moim głównym celem od śmierci Męża. Wybierając tytuł zdecydowałam się na użycie słowa Legenda, gdyż słowo to kojarzyło mi się z Piotrem zanim jeszcze go poznałam. Jednocześnie jest to tytuł najbardziej chyba znanego utworu Henryka Wieniawskiego, z którego muzyką Mąż związał życie. Piotr nie pozostawił nagrania „Legendy”, chociaż grał ją często i – jak wszystkie inne utwory kompozytora – w sposób nadzwyczajny i niepowtarzalny. Ja mam do dziś w uszach jego interpretację tego utworu. Niestety nie mogę na razie Państwu jej przedstawić. Mam nadzieję, że może jeszcze odnajdą się nagrania z koncertów i będziemy mogli uzupełnić fonografię.

W niniejszym albumie przedstawiamy zapis występów 16-letniego Piotra na V Międzynarodowym Konkursie im. Henryka Wieniawskiego, które przyniosły mu upragnioną przez Polskę I nagrodę. Nagrania te wypełniają w całości pierwszą płytę. Dokonaliśmy małej korekty kolejności, żeby zacząć utworami Henryka Wieniawskiego. W rzeczywistości Piotr grał poszczególne etapy chronologicznie.

Na drugiej płycie znajdą Państwo wybór nagrań dokonanych dla Archiwum Polskiego Radia w ciągu trzech lat pomiędzy konkursem, a wyjazdem do USA. Pierwsze pozycje zostały nagrane 6 grudnia, dniu, który później okaże się datą śmierci.

Trzecia płyta to nagrania live ze Stanów Zjednoczonych: solo z Curtis Institute of Music w Filadelfii oraz „New Arts Trio” z festiwalu w Chautauqua, NY. Ostanie nagrania pochodzą z naszego archiwum.

W książeczce znajdą Państwo także Piotra przemyślenia o muzyce Henryka Wieniawskiego. Spisywałam je ze wspomnień Męża, użytych do jego pracy doktorskiej. Utwory, o których pisze Piotr są nagrane na płytach „Henryk Wieniawski. Dzieła wszystkie norweskiego wydawnictwa 2L. Dla potrzeb książeczki skróciliśmy profesjonalne, szczegółowe analizy. Zainteresowanych odsyłam do pracy doktorskiej.

Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, jak blisko związany był Piotr z Wieniawskim – znał jego uczniów i uczniów jego uczniów. Mówił mi kiedyś, że jest całkowicie przekonany, że WIE jak Wieniawski grał i o co mu chodziło. Uważał także, że właśnie muzyka Henryka Wieniawskiego jest tym, co po nim pozostanie. A Piotr był bardzo skromnym człowiekiem i rzadko o sobie mówił, za to ze swadą opowiadał o innych. W tym wypadku, jak zawsze w sprawach sztuki, miał całkowitą rację – jest uznawany za najwybitniejszego współczesnego interpretatora utworów Henryka Wieniawskiego.

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim osobom, których bezinteresowna pomoc pomogła stworzyć najpierw fundację imienia Piotra Janowskiego, a teraz i niniejszy album. Od chwili śmierci Męża otacza mnie łańcuszek ludzi dobrej woli, zdarzały się niezwykłe, niemożliwe do przewidzenia koincydencje, udało nam się bardzo wiele. Piotr byłby zdziwiony i głęboko poruszony wiedząc jak bardzo serdecznie ludzie go pamiętają i jaki ślad w życiu wielu osób pozostawił.

Mąż był obywatelem świata, mieszkał w wielu miastach i krajach, ale kilka miejsc chciałabym wyróżnić. Rodzinne miasto Grudziądz najwięcej czyni dla utrwalania jego pamięci. I Urząd Miasta, i Szkoła Muzyczna, i Centrum Kultury „Teatr”. A tak naprawdę to ludzie z tych instytucji oraz zwykli mieszkańcy.

Olbrzymie wsparcie okazali mi także pracownicy The Curtis Intitute of Music w Filadelfii oraz Dział Licencji Biura Leonarda Bernsteina w Nowym Jorku. Wszystkim Państwu najserdeczniej dziękuję!

Głównym celem Fundacji imienia Piotra Janowskiego jest upowszechnianie spuścizny Artysty. Płyty Piotra Janowskiego są bardzo trudno dostępne na rynku. Zawsze z przyjemnością udostępnimy lub pomożemy w dostarczeniu Jego nagrań.

Album jest prezentem dla przyjaciół, studentów oraz wielbicieli Piotra Janowskiego.

Joanna Maklakiewicz

[/tab]

[tab title=”SPIS UTWORÓW”]

1 CD: V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego – 1967

2 CD: Z archiwum Polskiego Radia, m.in. Mozart, Tartini, Ravel, Bacewicz

3 CD: Live from America, m.in. Bach, Mendelssohn, Dvorak

[/tab]

[tab title=”INFO”]

wydawcy: Fundacja im. Piotra Janowskiego, Wydawnictwo Musica Sacra
projekt graficzny: Karolina Filip i Artur Jerzy Filip
redakcja, wybór tekstów i nagrań: Joanna Maklakiewicz
tłumaczenie: Natalia Kloc, Roman Markowicz
postmastering: Piotr Grinholc

Warszawa 2013

[/tab]

[tab title=”RECENZJE”]

Wokół „Legendy”: Piotr Janowski skrzypcowa „legenda legend” – recenzja Marcina Łukaszewskiego, „Ruch Muzyczny”, czerwiec 2014

W 2013 r. polski rynek fonograficzny wzbogacił się o wartościowy, trójpłytowy album (nominowany do nagrody Fryderyka w 2014 r.), zawierający archiwalne nagrania znakomitego skrzypka Piotra Janowskiego (1951-2008), opublikowane przez wydawnictwo Musica Sacra Edition w koprodukcji z Fundacją im. Piotra Janowskiego. Fonogram ukazał się dzięki inicjatywie pianistki i kameralistki Joanny Maklakiewicz – żony artysty, która we wstępie do książeczki pisze: „Wydanie niniejszego albumu było moim głównym celem od śmierci Męża. Wybierając tytuł zdecydowałam się na użycie słowa – Legenda, gdyż słowo to kojarzyło mi się z Piotrem, zanim jeszcze go poznałam. Jednocześnie jest to tytuł najbardziej chyba znanego utworu Henryka Wieniawskiego, z którego muzyką Mąż związał życie”. […]
czytaj więcej

[/tab]

[tab title=”ZAMÓW ALBUM”]

[/tab]

[/tabs]


[tabs]

[tab title=”INTRODUCTION”]

Ever since passing of my Husband it was my aspiration to publish an album devoted to his recordings. Looking for a title, I decided on ‘Legend’ because that’s a word I had associated with Piotr even before I met him. At the same time, it is also a title of Wieniawski’s arguably best known work and Wieniawski was a composer whose music my Husband tied his life to. Unfortunately Piotr did not leave any commercial or live recording of Legenda though he used to play it frequently, and – like all the other pieces by the composer – in an extraordinary and unique way. To this day, his interpretation of that work rings in my ears. I trust we may yet find some live recording, and that we will be able to include it Piotr’s discography.

The album we place in your hands contains the recordings of Piotr’s performances at the Fifth Wieniawski International Violin Competition, which as you remember won him the First Prize – the prize that Poland had longed for. Piotr was sixteen at the time. The first disc of the set is comprised entirely of the Competition recordings. We have made a small correction regarding the order in which the works were performed for we wanted to start with Henryk Wieniawski compositions. During the Competition Piotr performed those selections in a chronological order.

On the second disc, you will find a selection of archival recordings made for the Polish Radio during the three years period between the Competition and departing for the USA. The first pieces were recorded on December 6, the date, which would later turned to be the day of his passing.

The third disc is a collection of live recordings made in the United States: some solo performances from the Curtis Institute of Music in Philadelphia and by the “New Arts Trio”, whose member Piotr has been: those come from the Chautauqua Music Festival, NY. The last recordings came from our own archive.

In the booklet, you will find Piotr’s reflections on Henryk Wieniawski’s music. I edited them from my Husband’s notes used for his PhD thesis. Those pieces as annotated by Piotr were included on the set of CDs entitled “Henryk Wieniawski: Complete Works for Violin” and issued by the Norwegian record label 2L. For the purpose of the booklet we somewhat shortened the professional and detailed analyses. Those who are interested in reading it all, may refer to Piotr’s PhD thesis.

I would again like to stress how strongly was Piotr attached to Wieniawski; he knew his disciples and the students of those disciples. He once told me that at this point he was absolutely confident that he even KNEW how Wieniawski must have played. Piotr also believed that it will be Wieniawski’s music that would become his legacy when he is no longer with us. And he mentioned it not with conceit but rather modesty and humility, for those who met him knew, that Piotr was a modest person indeed. Instead of talking about himself, he’d rather talk, and with gusto, about other musicians. Yet in the end, when it came to playing Wieniawski music, it was Piotr, who was often considered to be one of the most outstanding modern interpreter of the works by the author of “Legenda”.

At this point I would like to thank and to acknowledge all the people whose selfless support helped to establish first The Piotr Janowski Foundation, and now, to create this album. Since my Husband passing I was fortunate to be surrounded by a chain of people of goodwill. Together we managed to do a lot. I have no doubt that Piotr would be surprised and deeply moved if he could know how warmly people remember him, and what a strong mark he left in many people’s lives.

My husband was a citizen of the world; he lived in a number of cities and countries, but I would like to highlight a few of them. His hometown, Grudziądz – and that means the Municipal Council, the Music School, the “Teatr” Culture Centre – does the best job to commemorate him. In fact, it is the people from these institutions and town residents who do it.
I received great support from employees of the Curtis Institute of Music in Philadelphia and the Licensing Department of the Leonard Bernstein Office in New York. My deepest gratitude goes to you all.

The main goal of the Piotr Janowski Foundation is perpetuating this artist’s legacy. It is difficult nowadays to get hold of Piotr’s recordings thus it will be our goal to make his records always available.

This album is a gift for friends, students and admirers of Piotr Janowski.

Joanna Maklakiewicz

[/tab]

[tab title=”TRACKLIST”]

1 CD: V International Wienawski Competition – 1967

2 CD: From Polish Radio Archive, including Mozart, Tartini, Ravel, Bacewicz

3 CD: Live from America, including Bach, Mendelssohn, Dvorak

[/tab]

[tab title=”INFO”]

publisher: Fundacja im. Piotra Janowskiego, Wydawnictwo Musica Sacra
graphic design: Karolina Filip i Artur Jerzy Filip
editing, selection of texts and recordings: Joanna Maklakiewicz
translation: Natalia Kloc, Roman Markowicz
postmastering: Piotr Grinholc

Warsaw 2013

[/tab]

[tab title=”REVIEWS”]

Around “The Legend”: Piotr Janowski, the violin “legend of the legends” – Review by Marcin Łukaszewski – “Ruch Muzyczny”, June 2014

In 2013, the Polish phonographic market gained a valuable three-CD album (nominated for the 2014 Fryderyk Award of the Polish Phonographic Academy), including archive recordings of brilliant violinist Piotr Janowski (1951-2008), published by the classical music recording company Musica Sacra Edition in co-production with the Piotr Janowski Foundation. The phonogram came out thanks to the initiative of pianist and chamber musician Joanna Maklakiewicz, privately the artist’s wife, who in the introduction to the album booklet writes as follows: “The release of this album was my main goal since my Husband’s death. When choosing the title I decided to use the word Legend because I associated this word with Piotr even before I met him. It is also the title of probably the most known work by Henryk Wieniawski, with whose music my Husband was very close throughout his whole life”. […]
read more

[/tab]

[tab title=”BUY”]

[/tab]

[/tabs]


[tabs]

[tab title=”INNLEDNING”]

Ever since passing of my Husband it was my aspiration to publish an album devoted to his recordings. Looking for a title, I decided on ‘Legend’ because that’s a word I had associated with Piotr even before I met him. At the same time, it is also a title of Wieniawski’s arguably best known work and Wieniawski was a composer whose music my Husband tied his life to. Unfortunately Piotr did not leave any commercial or live recording of Legenda though he used to play it frequently, and – like all the other pieces by the composer – in an extraordinary and unique way. To this day, his interpretation of that work rings in my ears. I trust we may yet find some live recording, and that we will be able to include it Piotr’s discography.

The album we place in your hands contains the recordings of Piotr’s performances at the Fifth Wieniawski International Violin Competition, which as you remember won him the First Prize – the prize that Poland had longed for. Piotr was sixteen at the time. The first disc of the set is comprised entirely of the Competition recordings. We have made a small correction regarding the order in which the works were performed for we wanted to start with Henryk Wieniawski compositions. During the Competition Piotr performed those selections in a chronological order.

On the second disc, you will find a selection of archival recordings made for the Polish Radio during the three years period between the Competition and departing for the USA. The first pieces were recorded on December 6, the date, which would later turned to be the day of his passing.

The third disc is a collection of live recordings made in the United States: some solo performances from the Curtis Institute of Music in Philadelphia and by the “New Arts Trio”, whose member Piotr has been: those come from the Chautauqua Music Festival, NY. The last recordings came from our own archive.

In the booklet, you will find Piotr’s reflections on Henryk Wieniawski’s music. I edited them from my Husband’s notes used for his PhD thesis. Those pieces as annotated by Piotr were included on the set of CDs entitled “Henryk Wieniawski: Complete Works for Violin” and issued by the Norwegian record label 2L. For the purpose of the booklet we somewhat shortened the professional and detailed analyses. Those who are interested in reading it all, may refer to Piotr’s PhD thesis.

I would again like to stress how strongly was Piotr attached to Wieniawski; he knew his disciples and the students of those disciples. He once told me that at this point he was absolutely confident that he even KNEW how Wieniawski must have played. Piotr also believed that it will be Wieniawski’s music that would become his legacy when he is no longer with us. And he mentioned it not with conceit but rather modesty and humility, for those who met him knew, that Piotr was a modest person indeed. Instead of talking about himself, he’d rather talk, and with gusto, about other musicians. Yet in the end, when it came to playing Wieniawski music, it was Piotr, who was often considered to be one of the most outstanding modern interpreter of the works by the author of “Legenda”.

At this point I would like to thank and to acknowledge all the people whose selfless support helped to establish first The Piotr Janowski Foundation, and now, to create this album. Since my Husband passing I was fortunate to be surrounded by a chain of people of goodwill. Together we managed to do a lot. I have no doubt that Piotr would be surprised and deeply moved if he could know how warmly people remember him, and what a strong mark he left in many people’s lives.

My husband was a citizen of the world; he lived in a number of cities and countries, but I would like to highlight a few of them. His hometown, Grudziądz – and that means the Municipal Council, the Music School, the “Teatr” Culture Centre – does the best job to commemorate him. In fact, it is the people from these institutions and town residents who do it.
I received great support from employees of the Curtis Institute of Music in Philadelphia and the Licensing Department of the Leonard Bernstein Office in New York. My deepest gratitude goes to you all.

The main goal of the Piotr Janowski Foundation is perpetuating this artist’s legacy. It is difficult nowadays to get hold of Piotr’s recordings thus it will be our goal to make his records always available.

This album is a gift for friends, students and admirers of Piotr Janowski.

Joanna Maklakiewicz

[/tab]

[tab title=”SPILLELISTE”]

1 CD: V International Wienawski Competition – 1967

2 CD: From Polish Radio Archive, including Mozart, Tartini, Ravel, Bacewicz

3 CD: Live from America, including Bach, Mendelssohn, Dvorak

[/tab]

[tab title=”INFO”]

publisher: Fundacja im. Piotra Janowskiego, Wydawnictwo Musica Sacra
graphic design: Karolina Filip i Artur Jerzy Filip
editing, selection of texts and recordings: Joanna Maklakiewicz
translation: Natalia Kloc, Roman Markowicz
postmastering: Piotr Grinholc

Warsaw 2013

[/tab]

[tab title=”KRITIKK”]

Around “The Legend”: Piotr Janowski, the violin “legend of the legends” – Review by Marcin Łukaszewski – “Ruch Muzyczny”, June 2014

In 2013, the Polish phonographic market gained a valuable three-CD album (nominated for the 2014 Fryderyk Award of the Polish Phonographic Academy), including archive recordings of brilliant violinist Piotr Janowski (1951-2008), published by the classical music recording company Musica Sacra Edition in co-production with the Piotr Janowski Foundation. The phonogram came out thanks to the initiative of pianist and chamber musician Joanna Maklakiewicz, privately the artist’s wife, who in the introduction to the album booklet writes as follows: “The release of this album was my main goal since my Husband’s death. When choosing the title I decided to use the word Legend because I associated this word with Piotr even before I met him. It is also the title of probably the most known work by Henryk Wieniawski, with whose music my Husband was very close throughout his whole life”. […]
read more

[/tab]

[tab title=”BESTILL”]

[/tab]

[/tabs]